Phòng Bổ trợ Tư pháp

Số TT Tiêu chí Điểm chuẩn Điểm chấm Tài liệu minh chứng Ghi chú
VI CÔNG TÁC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 20
1 Lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật 5
1.1Thực hiện đầy đủ và đảm bảo đúng quy định về quy trình tiếp nhận, kiểm tra và chuyển hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư, Nghị định 137/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tư pháp1 1.00 xem file Thực hiện đầy đủ và đảm bảo đúng quy định về quy trình tiếp nhận, kiểm tra và chuyển hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 12/10/2022 đã đề nghị Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho 10 trường hợp.
1.2Thực hiện đầy đủ quy định về đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân tại địa phương và có văn bản thông báo Bộ Tư pháp về việc đăng ký hoạt động0.5 0.50 xem file Thực hiện đầy đủ quy định về đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư theo quy định, đã đăng ký hoạt động cho 02 chi nhánh của 02 văn phòng luật sư (là VPLS KIm Loan, VPLS Phước Triều (Vĩnh Long).
1.3Thực hiện công tác tham mưu cho UBND cấp tỉnh, phối hợp với các sở, ngành địa phương theo dõi tình hình đăng ký và quản lý hoạt động đối với ngành nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý và có văn bản thông báo Bộ Tư pháp về việc đăng ký; báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tư pháp0.5 0.50 xem file '- Tham mưu UBND Tỉnh thực hiện báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP (Báo cáo số 232/BC-UBND ngày 29/9/2022). - Trong năm 2022, đã thành lập 01 Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội luật gia huyện Cao Lãnh. - Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật 05 trường hợp; Thu hồi 01 Thẻ tư vấn viên pháp luật. - Đề nghị các Trung tâm tư vấn pháp luật thực hiện báo cáo tình hình tổ chức trong thời gian qua (Công văn số 271/STP_HCTP&BTTP ngày 04/3/2022). - Phối hợp với Hội Luật gia huyện Lai Vung và huyện Tháp Mười về việc kiện toàn nhân sự cho Trung tâm tư vấn pháp luật)
1.4Có Kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư để bảo đảm hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, thành phố theo đúng quy định của pháp luật; có văn bản báo cáo kết quả cụ thể hoặc Kết luận kiểm tra gửi Bộ Tư pháp.0.5 0.50 xem file Thực hiện kiểm tra về tổ chức hoạt động luật sư theo Quyết định số 87/QĐ-STP ngày 7/9/2022 của Sở Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Luật sư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
1.5Giải quyết 100% các khiếu nại, tố cáo (nếu có) hoặc không phát sinh khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động của Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương0.5 0.50 Năm 2022, không phát sinh khiếu nại, tố cáo.
1.6Tham mưu giúp UBND cấp tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư và có báo cáo gửi về Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện1 1.00 xem file Trình UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Kết luận 69/KL/TW (số 1704/BC-STP - 04/11/2022).
1.7Thực hiện các giải pháp khác để quản lý hiệu quả hoạt động hành nghề luật sư tại địa phương và có giải pháp hỗ trợ sự phát triển nghề luật sư tại địa phương0.5 0.50 xem file - Thực hiện đúng về thời gian, biểu mẫu báo cáo theo quy định: Báo cáo thống kê trên phần mềm Thống kê; báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động năm 2022 về tình hình tổ chức và hoạt động được lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hàng năm (chưa tới thời gian báo cáo). "- Thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho 03 Văn phòng Luật sư.
1.8Tham mưu giúp UBND cấp tỉnh, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tư vấn pháp luật, trong đó, tập trung xây dựng chính sách, triển khai biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật tại địa phương và thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền0.5 0.50 xem file '- Tham mưu UBND Tỉnh thực hiện báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP (Báo cáo số 232/BC-UBND ngày 29/9/2022). - Đề nghị các Trung tâm tư vấn pháp luật thực hiện báo cáo tình hình tổ chức trong thời gian qua (Công văn số 271/STP_HCTP&BTTP ngày 04/3/2022). - Phối hợp với Hội Luật gia huyện Lai Vung và huyện Tháp Mười về việc kiện toàn nhân sự cho Trung tâm tư vấn pháp luật)
2 Lĩnh vực công chứng, thừa phát lại 6
2.1Tiếp tục tham mưu giúp UBND cấp tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng1 1.00 xem file '- Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 12/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng. - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, thay đổi địa điểm trụ sở Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
2.2Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp trong quản lý nhà nước về tập sự hành nghề công chứng0.5 0.50 - Cho tạm ngừng tập sự 01 trường hợp (có đơn xin tạm ngừng do đang mang thai + vpcc tập sự đã chấm dứt hoạt động. - Đến ngày 07/10/2022, đã cho đăng ký tập sự hành nghề công chứng 09 trường hợp.
2.3Tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ và đề nghị Bộ Tư pháp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chứng viên0.5 0.50 xem file Tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên đúng quy định và Bộ Tư pháp đã bổ nhiệm cho 02 trường hợp làm công chứng viên (ông Nguyễn Trung Dũng và ông Bùi Văn Linh). Năm 2022, Không phát sinh trường hợp bổ nhiệm lại và miễn nhiệm công chứng viên.
2.4Cập nhật thông tin lên phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tổ chức và hoạt động công chứng0.5 0.50 Thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vào phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng. Tính đến ngày 07/10/2022 cập nhật đầy đủ 12 tổ chức hành nghề công chứng và 26 công chứng viên đang hành nghề.
2.5Chấp hành chế độ báo cáo, xử lý thông tin báo chí, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức và hoạt động công chứng; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về quản lý nhà nước về hoạt động công chứng.1 1.00 xem file 'Thực hiện đầy đủ báo cáo công tác tư pháp và thống kê 6 tháng đầu năm trong lĩnh vực công chứng. - Cuối năm 2021, Sở Tư pháp đã ký quy chế phối hợp liên ngành với Cục thuế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an Tỉnh trong công tác quản lý và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản (Quy chế phối hợp số 2180/QCPH-CT-STC-STP-STN&MT-CAT ngày 18/11/2021). - Quán triệt với các tổ chức hành nghề công chứng. - Thanh tra hoạt động công chứng (Quyết định số 39/QĐ-STP ngày 12/7/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh. - Thu hồi giấy đăng ký hoạt động 01 VPCC do không đủ số lượng thành viên hợp danh theo quy định. - Phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc về công chứng.
2.6Tham mưu giúp UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và phát triển Văn phòng Thừa phát lại ở địa phương1 1.00 Đã trình UBND Tỉnh quyết định phê quyệt phương án ban hành quyết định thay thế Quyết định 1047/QĐ-UBND-HC ngày 07/7/2020 Ban hành Quy định Tiêu chí thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Tờ trình số 1193/TTr-STP ngày 25/8/2022).
2.7Tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ và đề nghị Bộ Tư pháp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm thừa phát lại; cập nhật, công bố danh sách Thừa phát lại, danh sách Văn phòng Thừa phát lại trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp.0.5 0.50 '- Năm 2022 không phát sinh hồ sơ đề nghị BTP bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm thừa phát lại. Tuy nhiên, Sở Tư pháp thu hồi 01 Thẻ TPL do Sở cấp. - Thường xuyên cập nhật, công bố danh sách Thừa phát lại, danh sách Văn phòng Thừa phát lại trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ: https://stp.dongthap.gov.vn (Mục tiếp cận thông tin).
2.8Chấp hành chế độ báo cáo, xử lý thông tin báo chí, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức và hoạt động thừa phát lại; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về quản lý nhà nước về hoạt động thừa phát lại.1 1.00 - Thực hiện đúng thời gian, biểu mẫu báo cáo (Báo cáo năm về tình hình tổ chức và hoạt động số 1047/BC-STP ngày 01/8/2022). – Tham gia Thanh tra theo Quyết định số 45/QĐ-STP ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Đồng Tháp. - Thực hiện quản lý nhà nước: Đăng ký hành nghề và cấp thẻ Thừa phát lại (02 trường hợp); đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại (04 trường hợp) và cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho VPTPL do bổ sung danh sách thừa phát lại làm việc theo HĐLĐ tại VPTPL.
3 Lĩnh vực đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên, hòa giải thương mại 5
3.1Tham mưu cho UBND triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản1.5 1.50 xem file '- Sở Tư pháp đã triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP và những nội dung hướng dẫn tại Công văn số 1949/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp đến các Sở, ngành Tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức đấu giá tài sản biết, thực hiện (Công văn số 1017/STP-HCTP&BTTP ngày 26/7/2022). - Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Thông tư số 02/2022/TT-BTP, trong thời gian tới Sở Tư pháp sẽ tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP và đánh giá hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua.
3.2Giúp UBND thực hiện có hiệu quả việc quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực đấu giá tài sản, Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, trọng tài, hòa giải thương mại (nếu có)1 1.00 xem file '- ĐGTS: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/5/2022, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện báo cáo tổng kết 05 thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn Tỉnh (Báo cáo số 118/BC-UBND ngày 31/5/2022). - HGTM: Ngày 17/3/2022, Sở Tư pháp đã có văn bản gửi Sở Công thương về việc tạo nguồn hòa giải viên thương mại vụ việc (Công văn số 326/STP-HCTP&BTTP).
3.3Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp về hoạt động đấu giá tài sản, Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, trọng tài, hòa giải thương mại (nếu có) tại địa phương1 1.00 '- ĐGTS: Sở Tư pháp đã triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP và những nội dung hướng dẫn tại Công văn số 1949/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp đến các Sở, ngành Tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức đấu giá tài sản biết, thực hiện (Công văn số 1017/STP-HCTP&BTTP ngày 26/7/2022). -QTV: Giúp UBND Tỉnh thực hiện có hiệu quả quản lý Nhà nước lĩnh vực quản lý thanh lý tài sản: Hằng năm thực hiện Báo cáo thống kê năm trên phần mền Thống kê. - HGTM: trên địa bàn tỉnh chưa có hòa giải thương mại.
3.4Công bố, cập nhật danh sách đội ngũ đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và gửi cho Bộ Tư pháp0.5 0.50 Có công bố, cập nhật danh sách đội ngũ đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Sở, tại địa chỉ: https://stp.dongthap.gov.vn (Mục tiếp cận thông tin) Trang thông tin và gửi danh sách về Bộ công bố, theo dõi.
3.5Công bố, cập nhật danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và gửi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản cho Bộ Tư pháp công bố (nếu có)0. 5 0.50 Có công bố, cập nhật danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên trang thông tin điện tử của Sở, tại địa chỉ: https://stp.dongthap.gov.vn (Mục tiếp cận thông tin) và gửi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản cho Bộ Tư pháp công bố
3.6Công bố, cập nhật danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc, danh sách tổ chức hòa giải thương mại, Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại địa phương (nếu có); đề xuất giải pháp phát triển hoạt động hòa giải thương mại, trọng tài tại địa phương (nếu có)0.5 0.50 Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp chưa có hòa giải viên, Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại địa phương
4 Lĩnh vực giám định tư pháp 3
4.1Củng cố, phát triển đội ngũ cá nhân, tổ chức giám định tư pháp tại địa phương:1 1.00 xem file - Ban hành Công văn số 1184/STP-HCTP&BTTP ngày 21/10/2022 về việc đề nghị bổ sung giám định viên tư pháp (thực hiện kiện toàn, củng cố, đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch).
- Rà soát, đổi mới việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp; công nhận tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc đảm bảo chất lượng, gắn với nhu cầu giám định thực tế của hoạt động tố tụng tại địa phương. 0.00 Tham mưu UBND Tỉnh đề nghị bổ nhiệm giám định viên và cấp thẻ cho giám định viên cho 17 đồng chí trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường (Tờ trình số 726/TTr-STP ngày 01/06/2022, Tờ trình số 462/TTr-STP ngày 14/4/2022 và Quyết định số 281/QĐ-UBND-TCCB ngày 09/12/2021của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cấp Thẻ giám định viên tư pháp).
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định tư pháp theo Luật và các văn bản hướng dẫn cho đội ngũ giám định viên tư pháp và người tiến hành tố tụng tại địa phương. 0.00 xem file - Triển khai thực hiện Công văn số 272/BTTP-GĐTP ngày 01/4/2022 của Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp về việc khai thác, sử dụng tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp, Sở Tư pháp đã có công văn triển khai tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp đến Quý cơ quan, đơn vị để triển khai đến các giám định viên tư pháp thuộc phạm vi ngành mình quản lý. - - Sở Tư pháp Tổ chức Hội nghị Họp mặt giám định viên tư pháp tạo cơ hội tổng kết công tác và gặp gỡ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm thực tiễn về công tác giám định tư pháp giữa các giám định viên tư pháp; lòng ghép triển khai Thông tư số 32/2022/TT-BCA ngày 12/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự; tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự, pháp y trong Công an nhân dân; công bố tổ chức, người giám định theo vụ việc trong Công an nhân dân.
4.2Tham mưu các biện pháp kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định tư pháp; tăng cường, bảo đảm thông tin, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chuyên môn và cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp trong tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp tại địa phương.0.5 0.50 Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Họp mặt giám định viên tư pháp tạo cơ hội tổng kết công tác và gặp gỡ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm thực tiễn về công tác giám định tư pháp giữa các giám định viên tư pháp; lòng ghép triển khai Thông tư số 32/2022/TT-BCA ngày 12/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự; tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự, pháp y trong Công an nhân dân; công bố tổ chức, người giám định theo vụ việc trong Công an nhân dân.
4.3Tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh đánh giá công tác giám định tư pháp tại địa phương; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động giám định tư pháp tại địa phương.0.5 0.50 Thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên và cấp thẻ cho giám định viên cho 17 trường hợp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường; thực hiện kiện toàn, củng cố, đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch; triển khai tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp đến các cơ quan, đơn vị để triển khai đến các giám định viên tư pháp thuộc phạm vi ngành mình quản lý.
4.4Kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý nhà nước ở địa phương; kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm về giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương0.5 0.50 xem file Bàn hành Kế hoạch số 1539/KH-STP Kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022.
4.5Báo cáo về tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp tại địa phương0.5 0.50 Thực hiện đúng quy định về báo cáo Thống kê trên phần mềm Thống kê và Báo cáo định kỳ về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn Tỉnh được lòng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm (Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động giám định tư pháp năm 2022 được lồng ghép vào báo cáo tư pháp hàng năm, chưa tới thời gian thực hiện)
5 Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp tại địa phương 1 1.00 Thực hiện khi có yêu cầu.
Tổng cộng 20.00