Tiêu chí thi đua của KTĐ số 6

Số TT Tiêu chí Điểm chuẩn Điểm chấm Tài liệu minh chứng Ghi chú
I. THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH 500
1 Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị 350
a)Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.50 50 Kế hoạch số 52-KH/ĐU ngày 20/3/2018 của Đảng ủy Sở Tư pháp
b)Tham mưu xây dựng các văn bản theo Quyết định của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh (hoặc theo Kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị).100
c)Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội50 50 xem file Tham gia lớp tập huấn bảo vệ cơ quan cơ quan; Ban hành quy định bảo vệ BMNN; Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo vệ ANTQ
d)Thực hiện cải cách hành chính (các đơn vị không thuộc đối tượng đánh giá chỉ số cải cách hành chính của tỉnh: chủ động đánh giá kết quả thực hiện các nội dung cải cách hành chính của đơn vị để chấm điểm theo các mức quy định).50 50 xem file Ban hành KH CCHC , KH kiểm tra CCHC, báo cáo kết quả thực hiện CCHC theo quý, năm
đ)Thực hành tiết kiệm; chống tham nhũng, lãng phí.50 50 Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện kê khai và niêm yết bảng kê khai đối với người có nghĩa vụ kê khai, minh bạch tài sản
e)Đối với các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao phụ trách, giúp đỡ các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020: ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác của các đơn vị do Lãnh đạo đơn vị làm Tổ trưởng; ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả việc giúp đỡ được phân công phụ trách.50
2Thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của Ngành150 150 Kết quả đánh giá cuối năm của BTP
II. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 200
1 Xây dựng, ban hành các văn bản để chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng: 35
a)Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng;12 12 xem file Trên cơ sở quyết định ban hành tiêu chí thi đua của BTP Sở Tư pháp đã ban hành QĐ tiêu chí thi đua của phòng Tư pháp cấp huyện; KH phát động phòng trào thi đua, thi đua yêu nước theo KH của UBND tỉnh;
b)Ban hành Quy chế (Quy định) thi đua, khen thưởng; Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng;12 12 xem file QĐ số 26/QĐ-STP ngày 17/4/2018
c)Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đúng quy định hiện hành;6 6 xem file QĐ số 88/QĐ-STP ngày 06/10/2017
d)Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến của đơn vị đúng quy định hiện hành.5 5 xem file QĐ số 89/QĐ-STP ngày 06/10/2017
2 Tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua 40
a)Có Kế hoạch triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do UBND tỉnh và các Bộ, ban ngành phát động.10 10 xem file Các KH phát động phong trào thi đua
b)Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020.5 5 xem file Tham gia kiểm tra xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Tham gia phong trào xây dựng NTM do Khối 6 tổ chức
c)Phát động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, chuyên đề của địa phương (có kế hoạch, chủ đề, nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, tổ chức phát động, ký giao ước thi đua).10 10 xem file Có KH phát động PTTĐ, Báo cáo sơ kết, tổ chức sơ kết PTTĐ
d)Tổ chức tốt hoạt động Cụm thi đua thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tham gia thực hiện hoạt động Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.10 10 Tham gia tập huấn công tác TĐKT; Tham gia hội thi tìm hiểu luật TĐKT
đ)Có sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả của phong trào thi đua.5 5 xem file 959/BC-STP ngày 04/6/2018
3 Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến 30
a)Xây dựng Kế hoạch cụ thể việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến.10 10 xem file KH 281/KH-STP ngày 29/3/2017
b)Trong năm có điển hình, mô hình mới, tiêu biểu được biểu dương, tuyên truyền.10
c)Có việc làm cụ thể trong việc phát hiện phát hiện và bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.10 10 xem file CV 1505 về đăng ký giải pháp, sáng kiến năm 2018 gởi các phòng chuyên môn, đv thuộc Sở và Phòng Tư pháp cấp huyện
4 Công tác khen thưởng 35
a)Công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng:20
100% hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng được duyệt.20 20 Đến thời điểm này chưa có HS đề nghị nào trả về
Có từ 10% trở xuống hồ sơ đề nghị cấp trên bị trả lại do không thực hiện đúng quy định.15
Có từ 11% trở lên hồ sơ đề nghị cấp trên bị trả lại do không thực hiện đúng quy định.10
b)Có tỷ lệ khen thưởng từ cấp Phó trưởng phòng trở xuống đạt từ 30% trở lên.15 15
5 Công tác kiểm tra về thi đua, khen thưởng 15
a)Ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thưởng.10 10 xem file KH kiểm tra số 456, ngày 26/03/2018
b)Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng đúng quy định.5 5 Trong năm chưa phát sinh
6 Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng và đào tạo bồi dưỡng 20
a)Bố trí công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng.10 10 Bố trí 01 công chức chuyên trách TĐKT
b)Cử công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng đúng quy định.8 8 xem file Tham gia tập huấn công tác TĐKT do SNV tổ chức
c)Các hình thức khác.2 2 Tham gia đầy đủ
7 Chế độ thông tin, báo cáo 25
a)Nộp báo cáo định kỳ và đột xuất đầy đủ, đúng hạn theo quy định.10 10 Đảm bảo theo yêu cầu của Khối
b)Nộp hồ sơ trình khen thưởng đúng thời gian quy định.15
III. CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 150
a)Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, có nhiều các làm mới đem lại hiệu quả cao. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.50
b)Tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh.50
c)Tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, xuất sắc.50
IV. NHỮNG SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP MỚI VÀ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 120
Có những sáng kiến, giải pháp mới thực hiện có hiệu quả trong lĩnh vực công tác được Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở (Ngành) công nhận120 120 Sáng kiến xây dựng phần mềm theo dõi công tác thi đua thidua.stp.dongthap.gov.vn
Tổng điểm 970 645