Phổ biến, giáo dục pháp luật

Số TT Tiêu chí Điểm chuẩn Điểm chấm Tài liệu minh chứng Ghi chú
III CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 15
1 Chỉ đạo, hướng dẫn về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 1.75
1.1 Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 1
Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cả 03 lĩnh vực PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chậm nhất ngày 28/02/20221 1.00 xem file Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND Tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cả 03 lĩnh vực PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ ngày 01/3/202231/3/20220.5
Không có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoặc có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhưng thiếu một hoặc hai lĩnh vực hoặc ban hành văn bản sau ngày 31/3/20220
1.2 Chỉ đạo, hướng dẫn và nhân rộng các mô hình điểm, cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh/thành phố 0.75 0.75 xem file Công văn số 418/STP-PBGDPL ngày 05/4/2022 về thành lập nhóm Zalo phổ biến, giáo dục pháp luật; Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Hòa giải ở cơ sở, đảm bảo 100% huyện, thành phố có ít nhất 01 Câu lạc bộ Hòa giải ở cơ sở trở lên (điểm b, mục 2, Phần II của Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND Tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp); Công văn số 242/UBND-TCD-NC ngày ngày 27/6/2022 của UBND Tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và Công văn số 1368/STP-PBGDPL ngày 23/9/2022 về việc hướng dẫn tài liệu đánh giá chỉ tiêu, tiêu chí Tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
2 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 5.25
2.1 Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 1.5
aBan hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh0.5 0.50 xem file Kế hoạch số 23/KH-HĐPHPBGDPL ngày 21/01/2022 của HĐPHPBGDPL Tỉnh về hoạt động của HĐPHPBGDPL tỉnh Đồng Tháp năm 2022
bTham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn truyền thông chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL0.5 0.50 xem file Quyết định số 33/QĐ-STP ngày 29/4/2022 về thành lập Ban Biên tập, Tổ Thư ký Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 34/QĐ-STP ngày 29/4/2022 về ban hành Quy chế hoạt động Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 242/UBND-TCD-NC ngày ngày 27/6/2022 của UBND Tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và Công văn số 1368/STP-PBGDPL ngày 23/9/2022 về việc hướng dẫn tài liệu đánh giá chỉ tiêu, tiêu chí Tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 23/8/2022 về việc tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho Báo cáo viên pháp luật và Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022.
cTham mưu tổ chức đầy đủ các cuộc họp của HĐPHPBGDPL cấp tỉnh theo Quy chế hoạt động của Hội đồng0.25 0.25 xem file Quyết định số 168/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 28/02/2022 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp và Kế hoạch số 23/KH-HĐPHPBGDPL ngày 21/01/2022 về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đông Tháp năm 2022.
dTổ chức các hoạt động kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh bằng hình thức phù hợp0.25 0.25 xem file Kế hoạch số 1037/KH-HĐPHPBGDPL ngày 29/7/2022 của HĐPHPBGDPL Tỉnh về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
2.2 Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 1
aChỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tổng kết 10 năm Luật PBGDPL0.5 0.50 xem file Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 13/6/2022 của UBND Tỉnh về Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Kế hoạch số 1340/KH-STP ngày 19/9/2022 của Sở Tư pháp về Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.
bBan hành Báo cáo tổng kết theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp (đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn gửi báo cáo)0.5 0.50 xem file Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 30/8/2022 của UBND Tỉnh về việc Tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
2.3 Tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và đặc thù của địa phương 0.75
aBan hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 20220.25 0.25 xem file Công văn số 242/UBND-TCD-NC ngày ngày 27/6/2022 của UBND Tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và Công văn số 1368/STP-PBGDPL ngày 23/9/2022 về việc hướng dẫn tài liệu đánh giá chỉ tiêu, tiêu chí Tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Công văn số 1389/STP-PBGDPL ngày 27/9/2022 về hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022; Kế hoạch số 1391/KH-STP ngày 27/9/2022 về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022.
bChủ trì hoặc phối hợp tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng các hình thức cụ thể, phù hợp theo hướng dẫn0.5 0.50 xem file Công văn số 242/UBND-TCD-NC ngày ngày 27/6/2022 của UBND Tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và Công văn số 1368/STP-PBGDPL ngày 23/9/2022 về việc hướng dẫn tài liệu đánh giá chỉ tiêu, tiêu chí Tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Công văn số 1389/STP-PBGDPL ngày 27/9/2022 về hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022; Kế hoạch số 1391/KH-STP ngày 27/9/2022 về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022; Kế hoạch số 1409/KH-STP-TĐTN ngày 30/9/2022 về phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với kiến thức pháp luật” năm 2022; Kế hoạch số 1101/KH-STP ngày 10/8/2022 của Sở Tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông năm 2022".
2.4 Thực hiện quản lý nhà nước đối với đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 0.5
aTổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật bằng hình thức phù hợp hoặc cung cấp tài liệu pháp luật phục vụ hoạt động của đội ngũ này0.25 0.25 xem file Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 23/8/2022 của UBND Tỉnh về việc tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho Báo cáo viên pháp luật và Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022.
bChỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định0.25 0.25 xem file Công văn số 1062/STP-PBGDPL ngày 02/8/2022 của Sở Tư pháp về việc củng cố, kiện toàn Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật.
2.5 Triển khai nhiệm vụ trên Cổng/Trang thông tin điện tử về Phổ biến, giáo dục pháp luật 1.5
aThường xuyên vận hành, cập nhật, đăng tải tài liệu, tin, bài về PBGDPL hàng tuần trên Cổng/Trang Thông tin điện tử hoặc chuyên mục về PBGDPL do Sở Tư pháp chủ trì vận hành, quản lý và tiếp tục thực hiện Đề án 471 giai đoạn 2019-2021.0.5 0.50 xem file Quyết định số 118/QĐ-UBND-TL ngày 16/7/2021 về thành lập Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 33/QĐ-STP ngày 29/4/2022 về thành lập Ban Biên tập, Tổ Thư ký Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 34/QĐ-STP ngày 29/4/2022 về ban hành Quy chế hoạt động Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp.
bThông tin, dữ liệu về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được cập nhật trên Cổng/Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương0.5 0.50 xem file Quyết định số 118/QĐ-UBND-TL ngày 16/7/2021 về thành lập Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 33/QĐ-STP ngày 29/4/2022 về thành lập Ban Biên tập, Tổ Thư ký Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 34/QĐ-STP ngày 29/4/2022 về ban hành Quy chế hoạt động Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp.
cTổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật hoặc các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội để phổ biến, giáo dục pháp luật0.5 0.50 xem file Kế hoạch số 1409/KH-STP-TĐTN ngày 30/9/2022 về phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với kiến thức pháp luật” năm 2022; Kế hoạch số 1101/KH-STP ngày 10/8/2022 của Sở Tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông năm 2022".
3 Công tác hòa giải ở cơ sở 4
3.1 Triển khai thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” 3
aTổ chức tập huấn hoặc cung cấp tài liệu cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện bằng các hình thức phù hợp0.75 0.75 xem file Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND Tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch số 662/KH-STP ngày 23/5/2022 của Sở Tư pháp về việc tập huấn nghiệp vụ HGOCS năm 2022 và Quyết định số 708/QĐ-UBND-HC ngày 06/7/2022 của UBND Tỉnh về ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022. Đồng thời gửi kèm tài liệu tập huấn trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp.
bTổ chức tập huấn hoặc cung cấp tài liệu cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp0.75 0.75 xem file Kế hoạch số 662/KH-STP ngày 23/5/2022 về tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2022.
cTổ chức thực hiện hoạt động chỉ đạo điểm theo Quyết định số 428/QĐ-TTg và Công văn số 2209/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg theo Kế hoạch của UBND cấp tỉnh đã ban hành1 1.00 xem file Kế hoạch số 662/KH-STP ngày 23/5/2022 của Sở Tư pháp về việc tập huấn nghiệp vụ HGOCS năm 2022; Quyết định số 708/QĐ-UBND-HC ngày 06/7/2022 của UBND Tỉnh về ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022; Quyết định số 708/QĐ-UBND-HC ngày 06/7/2022 của UBND Tỉnh về ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022; Công văn số 242/UBND-TCD-NC ngày ngày 27/6/2022 của UBND Tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 10/02/2022 về phát động phong trào thi đua công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 16/02/2022 về tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 19/4/2022 về triển khai thực hiện mô hình câu lạc bộ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Tân Hồng.
dTổ chức tổng kết thực hiện Đề án bằng hình thức phù hợp ban hành Báo cáo tổng kết theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp (đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn gửi Báo cáo)0.5 0.50 xem file Tờ trình số 1703/TTr-STP ngày 04/11/2022 về việc ban hành Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” trên địa bàn Tỉnh.
3.2 Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc rà soát, kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở 1
aChỉ đạo, hướng dẫn rà soát, kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, thành phố0.5 0.50 xem file Quyết định số 708/QĐ-UBND-HC ngày 06/7/2022 của UBND Tỉnh về ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022.
bKiểm tra việc rà soát, kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở0.5 0.50 xem file Kế hoạch số 1037/KH-HĐPHPBGDPL ngày 29/7/2022 của HĐPHPBGDPL Tỉnh về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Quyết định số 708/QĐ-UBND-HC ngày 06/7/2022 của UBND Tỉnh về ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022.
4 Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 4
4.1 Tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định về xã phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL bằng hình thức phù hợp 1 1.00 xem file Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 05/7/2022 của UBND Tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt CTCPL.
4.2 Tham mưu UBND cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ tại mục 1.2 và 2.3 Quyết định số 36/ Đ-BTP ngày 12/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch của UBND cấp tỉnh (Kế hoạch triển khai Quyết định số 25/2021/ Đ-TTg, Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022) 2 2.00 xem file Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 05/7/2022 của UBND Tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt CTCPL và Công văn số 1150/STP-PBGDPL ngày 16/8/2022 của Sở Tư pháp về việc thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí Tiếp cận pháp luật.
4.3 Tham mưu, hướng dẫn, đề xuất các giải pháp duy trì kết quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hỗ trợ cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 1 1.00 xem file Công văn số 242/UBND-TCD-NC ngày ngày 27/6/2022 của UBND Tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và Báo cáo số 1123/BC-STP ngày 11/8/2022 về việc báo cáo tiến độ thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Tổng cộng 15.00