Quản lý XLVPHC&TDTHPL

Số TT Tiêu chí Điểm chuẩn Điểm chấm Tài liệu minh chứng Ghi chú
VII CÔNG TÁC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT 15
1 Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính 7.5
1.1 Kiểm tra về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính hoặc trong từng lĩnh vực trọng tâm 2
Tổ chức kiểm tra về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính hoặc trong từng lĩnh vực trọng tâm2 2.00 xem file Quyết định số 222/QĐ-UBND-HC ngày 15/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 627/QĐ-UBND-HC ngày 17/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 1004/ĐKT-XLVPHC ngày 20/7/2022 của Đoàn kiểm tra về việc thông báo lịch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2022; Công văn số 1170/ĐKT-XLVPHC ngày 19/8/2022 của Đoàn kiểm tra về việc thông báo thay đổi lịch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2022; Báo cáo số 1573/ĐKT-XLVPHC ngày 20/10/2022 của Đoàn kiểm tra về kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Không tổ chức kiểm tra0
1.2 Tham mưu xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc góp ý văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ Tư pháp 1.5
Tham mưu xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và/hoặc góp ý văn bản quy phạm pháp luật đúng thời hạn theo yêu cầu của Bộ Tư pháp1.5 1.50 xem file Công văn số 99/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 20/01/2022 của Sở Tư pháp về việc triển khai, thực hiện các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung; Công văn số 745/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 06/6/2022 của Sở Tư pháp về việc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Công văn số 820/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 15/6/2022 của Sở Tư pháp về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Công văn số 779/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/6/2022 của Sở Tư pháp về tính pháp lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; Công văn số 985/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 19/7/2022 của Sở Tư pháp về tính pháp lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; Công văn số 1600/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 25/10/2022 về tính pháp lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính
Tham mưu xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và/hoặc góp ý văn bản quy phạm pháp luật không đúng thời hạn theo yêu cầu của Bộ Tư pháp0.5
Không thực hiện khi có yêu cầu0
1.3 Phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính 2
Tổ chức phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính2 2.00 xem file Kế hoạch số 981/KH-STP ngày 18/7/2022 của Sở Tư pháp về việc biên soạn và cung cấp tài liệu phổ biển giáo dục pháp luật năm 2022, kèm 04 tờ gấp liên quan đến nội dung XLVPHC; Báo cáo số 1266/BC-STP ngày 07/9/2022 của Sở Tư pháp về kết quả tập huấn nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 12 huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị; Kế hoạch số 1463/KH-STP ngày 07/10/2022 của Sở Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác XLVPHC, Công văn số 1489/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 11/10/2022 của Sở Tư pháp về việc mời tham dự Hội nghị tập huấn công tác XLVPHC, Báo cáo số 1603/BC-STP ngày 25/10/2022 của Sở Tư pháp về việc báo cáo kết quả tập huấn nghiệp vụ công tác XLVPHC.
Tổ chức phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính1
Hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính1
Không thực hiện phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính0
1.4 Tham mưu UBND cấp tỉnh thực hiện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 2
Ban hành báo cáo kịp thời (trước ngày 20/01/2022) và có số liệu đầy đủ, chính xác theo quy định2 2.00 xem file Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Ban hành báo cáo không kịp thời (từ ngày 20/01/2022 trở đi) hoặc số liệu không đầy đủ, không chính xác theo quy định1
Không ban hành báo cáo0
2 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 7.5
2.1 Tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 2
Ban hành Kế hoạch trước ngày 30/01/20222 2.00 xem file Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Ban hành Kế hoạch từ ngày 30/01/2022 trở đi1
Không ban hành Kế hoạch0
2.2 Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 1.5
Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật1.5 1.50 xem file Kế hoạch số 1463/KH-STP ngày 07/10/2022 của Sở Tư pháp về việc tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác XLVPHC; TDTHTHPL; chỉ số B1; Công văn số 1489/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 11/10/2022 về việc mời tham dự tập huấn công tác XLVPHC, TDTHTHPL, chỉ số B1; Báo cáo số 1603/BC-STP ngày 25/10/2022 của Sở Tư pháp về việc kết quả tập huấn nghiệp vụ công tác XLVPHC; TDTHTHPL; chỉ số B1
Không thực hiện tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật0
2.3 Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 2
Tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật2 2.00 xem file Quyết định số 115/QĐ-UBND-TL ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 1460/ĐKT-THTHPL ngày 06/10/2022 của Đoàn kiểm tra về việc thông báo lịch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2022; Thông báo số 1779/TB-ĐKT, Thông báo số 1780/TB-ĐKT, Thông báo số 1782/TB-ĐKT, Thông báo số 1783/TB-ĐKT ngày 11/11/20222 của Đoàn kiểm tra về việc kết luận kiểm tra năm 2022 đối với các đơn vị được kiểm tra.
Không tổ chức kiểm tra0
2.4 Tham mưu UBND cấp tỉnh thực hiện báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 2
Ban hành báo cáo kịp thời (trước ngày 11/12/2021) và có số liệu đầy đủ theo quy định2 2.00 xem file Báo cáo số 496/BC-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh về báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Ban hành báo cáo không kịp thời (từ ngày 11/12/2021 trở đi) hoặc số liệu không đầy đủ theo quy định1
Không ban hành báo cáo0
1 Công tác bồi thường nhà nước 5
1.1 Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác bồi thường nhà nước 1
Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước hoặc lồng ghép vào kế hoạch công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền bảo đảm đầy đủ, đúng nội dung theo quy định của Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành1 1.00 xem file Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Không tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước0
1.2 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, về trách nhiệm bồi thường nhà nước; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước tại địa phương 0.5
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước bằng hình thức phù hợp với diễn biến dịch bệnh tại địa phương0.5 0.50 xem file Kế hoạch số 1699/KH-STP ngày 03/11/2022 của Sở Tư pháp về tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trong nước, bồi thường nhà nước năm 2022; tập huấn tại địa phương: huyện Hồng Ngự theo Kế hoạch số 426/KH-PTP ngày 02/6/2022, Công văn số 1277/PTP-HC ngày 11/10/2022, Báo cáo số 1429/BC-PTP ngày 31/10/2022 của Phòng Tư pháp huyện Hồng Ngự; dự kiến tập huấn tại huyện Lấp Vò theo Kế hoạch số 16/KH-PTP ngày 19/5/2022, Công văn số 61/PTP-HC ngày 03/10/2022 của Phòng Tư pháp huyện Lấp Vò.
Không tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước tại địa phương0
1.3 Công tác hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước tại địa phương 0.5
Chủ động, kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước tại địa phương khi phát sinh yêu cầu (Trường hợp không phát sinh yêu cầu, Sở Tư pháp được chấm tối đa đối với tiêu chí này)0.5 0.50 xem file - 01 vụ trong hoạt động thi hành án dân sự từ năm 2021 chuyển sang đối với bà Giang Thị Nguyệt; việc giải quyết yêu cầu bồi thường đã thực hiện trong năm 2021, trong năm 2022 thực hiện cấp kinh phí bồi thường và đã thực hiện hoàn trả xong vào ngày 09/9/2022. - Trong năm 2022 phát sinh 01 vụ trong hoạt động quản lý hành chính: ông Nguyễn Duy Tiến khởi kiện yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. Hiện tại TAND thành phố Cao Lãnh vẫn đang thụ lý, giải quyết. Sở Tư pháp đang theo dõi, chưa nhận được yêu cầu hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường của cơ quan giải quyết bồi thường hoặc cơ quan khác có liên quan.
Không thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước tại địa phương khi phát sinh yêu cầu0
1.4 Công tác hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường 0.5
Chủ động, kịp thời hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường khi phát sinh yêu cầu (Trường hợp không phát sinh yêu cầu, Sở Tư pháp được chấm tối đa đối với tiêu chí này)0.5 0.50 xem file - 01 vụ trong hoạt động thi hành án dân sự từ năm 2021 chuyển sang đối với bà Giang Thị Nguyệt; việc giải quyết yêu cầu bồi thường đã thực hiện trong năm 2021, trong năm 2022 thực hiện cấp kinh phí bồi thường và đã thực hiện hoàn trả xong vào ngày 09/9/2022. - Trong năm 2022 phát sinh 01 vụ trong hoạt động quản lý hành chính: ông Nguyễn Duy Tiến khởi kiện yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. Hiện tại TAND thành phố Cao Lãnh vẫn đang thụ lý, giải quyết. Sở Tư pháp đang theo dõi, chưa nhận được yêu cầu hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.
Không thực hiện hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường khi phát sinh yêu cầu0
1.5 Thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật 0.5
Thực hiện đầy đủ và kịp thời việc theo dõi, đôn đốc bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật; lập danh mục vụ việc giải quyết bồi thường việc giải quyết bồi thường hằng năm và thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV0.5 0.50 xem file Công văn số 983/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 19/7/2022 của Sở Tư pháp về việc đề nghị báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2022; Tờ trình số 1028/TTr-STP ngày 28/7/2022 của Sở Tư pháp về việc trình dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14; Báo cáo số 193/BC-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh về việc kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14
Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc theo dõi, đôn đốc, chi trả bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật; lập danh mục vụ việc giải quyết bồi thường việc giải quyết bồi thường hằng năm và thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV0
1.6 Thực hiện công tác kiểm tra (định kỳ, đột xuất), thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi địa phương quản lý 0.5
Thực hiện đầy đủ việc kiểm tra (định kỳ, đột xuất) công tác bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý hoặc lồng ghép kiểm tra công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động kiểm tra công tác tư pháp và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong công tác bồi thường nhà nước0.5 0.50 xem file Kế hoạch số 565/KH-STP của Sở Tư pháp về việc kiểm tra công tác bồi thường nhà nước; Quyết định số 58/QĐ-STP ngày 21/6/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra; Công văn số 856/STP-HCTP&BTTP ngày 23/6/2022 của Sở Tư pháp về việc thông báo lịch kiểm tra; Báo cáo số 1336/BC-STP ngày 19/9/2022 của Sở Tư pháp về việc kết quả kiểm tra công tác bồi thường nhà nước
Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc kiểm tra (định kỳ, đột xuất) công tác bồi thường nhà nước và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong công tác bồi thường nhà nước0
1.7 Tham gia giải quyết bồi thường đối với các vụ việc giải quyết bồi thường của cơ quan thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình theo quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước; 1
Tham gia đầy đủ việc xác minh thiệt hại (khi có yêu cầu) và thương lượng giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước (STP được chấm điểm tối đa đối với trường hợp địa phương không phát sinh vụ việc giải quyết bồi thường)1 1.00 xem file - 01 vụ trong hoạt động thi hành án dân sự từ năm 2021 chuyển sang đối với bà Giang Thị Nguyệt; việc hướng dẫn giải quyết bồi thường đã thực hiện trong năm 2021, trong năm 2022 thực hiện cấp kinh phí bồi thường và đã thực hiện hoàn trả xong vào ngày 09/9/2022. - Trong năm 2022 phát sinh 01 vụ trong hoạt động quản lý hành chính: ông Nguyễn Duy Tiến khởi kiện yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. Hiện tại TAND thành phố Cao Lãnh đang thụ lý, giải quyết. Sở Tư pháp đang theo dõi,chưa nhận được yêu cầu xác minh thiệt hại và thương lượng giải quyết bồi thường
Không tham gia việc xác minh thiệt hại (khi có yêu cầu) và thương lượng giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước0
1.8 Công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết bồi thường 0.5
Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương thực hiện công tác bồi thường nhà nước thông qua hình thức họp liên ngành hoặc trao đổi bằng văn bản khi có phát sinh nội dung cần phối hợp theo quy định của pháp luật; Cử đại diện tham gia xác minh thiệt hại cử đại diện tham gia thương lượng đúng quy định pháp luật0.5 0.50 xem file Công văn số 983/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 19/7/2022 của Sở Tư pháp về việc báo cáo thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14; Công văn số 1515/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 12/10/2022 của Sở Tư pháp về việc đề nghị các cơ quan, địa phương báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2022; Quyết định số 58/QĐ-STP ngày 21/6/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực, bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022; Công văn số 856/STP_HCTP&BTTP ngày 23/6/2022 của Sở Tư pháp về việc thông báo lịch kiểm tra; Báo cáo số 1336/BC-STP ngày 19/9/2022 của Sở Tư pháp về kết quả kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực, bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022.
Không thực hiện việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương thực hiện công tác bồi thường nhà nước thông qua hình thức họp liên ngành hoặc trao đổi bằng văn bản khi có phát sinh nội dung cần phối hợp theo quy định của pháp luật; Cử đại diện tham gia xác minh thiệt hại cử đại diện tham gia thương lượng đúng quy định pháp luật0
Tổng cộng 20.00