Trợ giúp pháp lý

Số TT Tiêu chí Điểm chuẩn Điểm chấm Tài liệu minh chứng Ghi chú
IV CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 15 0.00
1. Thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 3 0.00
1.1 Xây dựng Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại địa phương 1.5
Có xây dựng1.5 1.50 xem file Kế hoạch số 277/KH-HĐPHLNTGPL ngày 07/3/2022 triển khai công tác phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2022
Không xây dựng0
1.2 Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng tại địa phương và tổ chức kiểm tra theo đúng tiến độ của Kế hoạch 1.5
Xây dựng Kế hoạch và kiểm tra đúng thời hạn theo Kế hoạch1.5 1.50 xem file Kế hoạch số 775/KH-HĐPHLNTGPL ngày 10/6/2022 kiểm tra công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022
Xây dựng Kế hoạch nhưng kiểm tra không đúng thời hạn (trừ trường hợp bất khả kháng)0.5
Không xây dựng Kế hoạch kiểm tra0
2 Trợ giúp viên pháp lý hoàn thành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng năm 2022 tại Công văn số 5008 /BTP-TGPL ngày 31/12/2021. Trong đó: 4.5 0.00
100% số trợ giúp viên pháp lý đạt chỉ tiêu tham gia tố tụng trong đó có từ 50% tổng số trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm đạt chỉ tiêu từ khá trở lên4.5 4.50 100% số trợ giúp viên pháp lý đạt chỉ tiêu tham gia tố tụng, ngày 07/11/2022 sẽ có báo cáo
100% số trợ giúp viên pháp lý đạt chỉ tiêu tham gia tố tụng trong đó có dưới 50% tổng số trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm đạt chỉ tiêu từ khá trở lên3
70% số trợ giúp viên pháp lý trở lên đạt chỉ tiêu tham gia tố tụng2.5
50% đến dưới 70% số trợ giúp viên pháp lý đạt chỉ tiêu tham gia tố tụng1.5
Dưới 50% số trợ giúp viên pháp lý đạt chỉ tiêu tham gia tố tụng hoặc có trợ giúp viên pháp lý không thực hiện vụ việc tham gia tố tụng nào0
3 Nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 3.5 0.00
3.1 Khiếu nại về vụ việc trợ giúp pháp lý từ người được trợ giúp pháp lý 1.5
Không có khiếu nại về vụ việc trợ giúp pháp lý từ người được trợ giúp pháp lý hoặc có khiếu nại nhưng khiếu nại không đúng theo quy định Luật TGPL năm 2017.1.5 1.50 Không có khiếu nại về vụ việc trợ giúp pháp lý từ người được trợ giúp pháp lý
Có khiếu nại về vụ việc trợ giúp pháp lý từ người được trợ giúp pháp lý theo đúng quy định của pháp luật.0
3.2 Đánh giá và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BTP 2
Thực hiện đánh giá và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BTP2 2.00 xem file Trong mỗi bộ hồ sơ đều có Phiếu đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
Không thực hiện đánh giá và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định tại Thông tư số0
4 Cập nhật vụ việc; đăng tải danh sách người, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý 4 0.00
4.1 Sử dụng Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý để tổng hợp số liệu, thống kê phục vụ công tác báo cáo, thống kê theo quy định 2
Số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý cập nhật trên Hệ thống và số liệu Báo cáo chính thức gửi về Bộ chênh lệch dưới 10%, trong đó dữ liệu nhập có đầy đủ hồ sơ và thông tin vụ việc tham gia tố tụng hiệu quả, thành công, đánh giá chất lượng, thẩm định chất lượng (nếu có2 2.00 Số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý được cập nhật trên Hệ thống và trích xuất số liệu báo cáo chính thức gửi về Bộ chênh lệch dưới 10%
Số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý cập nhật trên Hệ thống và số liệu Báo cáo chính thức gửi về Bộ chênh lệch từ 10% đến dưới 20%, trong đó dữ liệu nhập có đầy đủ hồ sơ và thông tin vụ việc tham gia tố tụng hiệu quả, thành công, đánh giá chất lượng, thẩm định chất lượng (nếu có1.5
Số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý cập nhật trên Hệ thống và số liệu Báo cáo chính thức gửi về Bộ chênh lệch từ 20% đến dưới 50%, trong đó dữ liệu nhập có đầy đủ hồ sơ và thông tin vụ việc tham gia tố tụng hiệu quả, thành công, đánh giá chất lượng, thẩm định chất lượng (nếu có)1
Số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý cập nhật trên Hệ thống và số liệu Báo cáo chính thức gửi về Bộ chênh lệch từ 50% trở lên, trong đó dữ liệu nhập có đầy đủ hồ sơ và thông tin vụ việc tham gia tố tụng hiệu quả, thành công, đánh giá chất lượng, thẩm định chất lượng (nếu có)0
4.2 Đăng tải Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và cập nhật danh sách khi có sự thay đổi theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý 2
Cập nhật và đăng tải chính xác, đầy đủ, kịp thời danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn2 2.00 Có cập nhật và đăng tải chính xác, đầy đủ, kịp thời danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tại địa chỉ: https://stp.dongthap.gov.vn/web/stp/chi-tiet-bai-viet/-/asset_publisher/1mOzUrGkrdAE/content/id/8395964?plidlayout=1855
Có cập nhật, đăng tải nhưng chưa chính xác, đầy đủ, kịp thời danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn1
Không thực hiện cập nhật, đăng tải danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn0
Tổng cộng 15.00